ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਪੇਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ

ਸਮਰ ਸਾਮੀ
2024-02-17T16:06:44+02:00
ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਮਰ ਸਾਮੀਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸਰਾ29 ਨਵੰਬਰ 2023ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਪੇਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ

ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਪੇਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਪੇਟ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕੜਵੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਸਟੀਰੋਲ ਡੈਗ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਪੇਟ ਅਤੇ ਕੌਲਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੇਗ ਸਟ੍ਰੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਂਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਇਜੈਸਟੀਨ, ਫਲੈਗਿਲ, ਗਲਾਈਕੋਡਲ, ਅਤੇ ਐਂਟੀਨਲ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਪੇਟ ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ।
ਪੇਟ ਅਤੇ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੇਟ ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਕਥਾਮ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਪੇਟ ਅਤੇ ਕੌਲਨ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕੜਵੱਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

sddefault - ਡ੍ਰੀਮਜ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ

ਪੇਟ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਨ ਨੂੰ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕੋਲਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਪਾਚਨ, ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

1- ਪਾਣੀ ਪੀਓ: ਕੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅੰਤੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਟੂਲ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਖੂਬ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2- ਹਰਬਲ ਚਾਹ ਪੀਓ: ਹਰਬਲ ਚਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੁਲਾਬ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਈਲੀਅਮ ਅਤੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

3- ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ: ਫਾਈਬਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ, ਕੋਲਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

4- ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ।

ਕੋਲਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸਤ, ਮਤਲੀ, ਅਤੇ ਪੇਟ ਦਰਦ।

ਕੋਲੋਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ?

ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਚਨ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ, ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੈਸ, ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਦੀ ਲਾਗ, ਕੋਲਨ ਦੀ ਜਲਣ, ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ।

ਡਾਇਟਰੀ ਫਾਈਬਰ ਖਾਣਾ ਕੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਖਰੋਟ, ਬੀਨਜ਼, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਗਿਰੀਦਾਰ ਅਤੇ ਬੀਜ। ਫਾਈਬਰ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਬਲ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਰਬਲ ਚਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੁਲਾਬ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਈਲੀਅਮ ਅਤੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗਰਮ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਪੀਣ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਪੁਦੀਨਾ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੱਛੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਓਮੇਗਾ -3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਟਾਰਚ ਆਲੂ, ਚਾਵਲ, ਫਲ਼ੀਦਾਰ, ਹਰੇ ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਟਾਰਚ ਕੋਲਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਰਕ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਦਰਕ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੋਲਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਇੱਕ ਆਮ ਅਤੇ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਕੋਲਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ?

ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਜੂਸ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੂਸ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪੇਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ: ਇੱਕ ਗਰਮ ਪੁਦੀਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੇਵੇ ਅਤੇ ਬੀਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੇਟ ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ "ਡੈਗ ਸਟ੍ਰੋਲ" ਗੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਾੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਇੱਕ "ਸਮਾਰਟ" ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ "ਐਂਟੀਨਲ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡ੍ਰਿੰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਫਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ, ਪਰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਮ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

iHerb ਤੋਂ ਕੋਲੋਨ ਦੀ ਸਫਾਈ - ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਆਖਿਆ

ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਚਿਕਵੀਡ ਜਾਂ ਗਲਾਸਵਰਟ ਇੱਕ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  1. ਸੇਨਾ: ਇਹ ਕੋਲਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
  2. Epsom ਲੂਣ: ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ Epsom ਲੂਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  3. ਅਦਰਕ: ਅਦਰਕ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਫੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
  4. ਡਿਲ ਦੇ ਬੀਜ: ਤੁਸੀਂ ਡਿਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  5. ਪੁਦੀਨਾ: ਪੁਦੀਨਾ ਗੈਸੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਇੰਫਲੇਮੇਟਰੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ-ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਰਕ, ਸੌਂਫ, ਜੀਰਾ, ਡਿਲ, ਕੈਰਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਹਰਬਲ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੇਟ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਾਹ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੁਲਾਬ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਈਲੀਅਮ ਅਤੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਸ਼ਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਫਲ਼ੀਦਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਲ।

ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੜਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਣ, ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗਲਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਲਦੀ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨਿਗਲਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੀਨ-ਰੋਧਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੇਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ

ਕਈ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਲਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਹੈ।

ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਲਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਫੁੱਲਣ ਅਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ।

ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਸਟੂਲ ਅਤੇ ਬਲਗ਼ਮ ਗੈਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਰਾਬ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਚਨ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ।

ਪਾਚਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਲਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਮ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।

ਪੇਟ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ

ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਕੋਲਨ ਕਲੀਨਿੰਗ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਪਰਜੀਵੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਕੁਆਨਟੇਲ (ਬਿਲਟ੍ਰੀਸਾਈਡ) ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ।

ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ:

  • ਸੰਘਣਾ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਓ: ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
  • ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।
  • ਗੁਦਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਖੁਰਕੋ।
  • ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਲਓ।
  • ਨਹੁੰ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਟ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ *